Liigu sisu juurde
Liikmeleping

Liikmeleping

Jalgpallikool FC Tallinn MTÜ reg. kood 80427675 (edaspidi nimetatud FC Tallinn) ja lapse seaduslik esindaja (edaspidi nimetatud lapsevanem) sõlmisid järgneva lepingu (edaspidi nimetatud leping):

1. Lepingu objekt ja üldtingimused

1.1. Käesoleva lepingu objektiks on FC Tallinn liikmelisuse andmine lapsele Lapsevanema avalduse ja käesoleva lepingu tingimuste alusel.
1.2. Liikmeleping sõlmitakse tähtajatult ja on koostatud kahes eksemplaris.
1.3. Allkirjastades käesolevat lepingut, kinnitab Lapsevanem, et lapsel ei ole treeningute suhtes meditsiinilisi vastunäidustusi.

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. FC Tallinn on kohustatud õpetama last vastavalt treeneri koostatud plaanile ja treeningute ajakavale. Treeningud toimuvad 2-4 korda nädalas vastavalt lapse eale.
2.2. Treeningud ja võistlused toimuvad aastaringselt, sealhulgas ka suvel ja vaheaegadel, kui treener ei ole määranud treeningute ajakava teisiti.
2.3. Lapsel on õigus kasutada vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt treeningute jaoks saale, riietusruume, spordivahendeid ja muud FC Tallinn vara. Juhul kui laps rikub FC Tallinn vara või tekitab FC Tallinnale või kolmandatele isikutele varalist kahju, on Lapsevanem kohustatud tekitatud kahju hüvitama.
2.4. Laps on kohustatud külastama kõiki treeninguid ja võistluseid. Treeningutelt või võistlustelt puudumine on lubatud vaid mõjuval põhjusel (haigus, trauma, kool, perekondlikud põhjused jne), mille korral peab Lapsevanem või laps eelnevalt puudumisest treenerit teavitama.
2.5. Lapsevanem on kohustatud tutvuma ja järgima FC Tallinn reegleid, mis on välja toodud lehel fctallinn.ee.
2.6. FC Tallinn on õigus eemaldada treeningutelt laps, kui võlgnevus õpingute eest on enam kui 1 kuud.
2.7. Lapsevanem on kohustatud esitama tervisetõendi jalgpallitreeninguteks, mis kinnitab, et lapsel ei ole meditsiinilisi vastunäidutusi. Tervisetõendi puudumisel võidakse laps treeningutelt eemaldada.
2.8. Lapsevanem on kohustatud tasuma liikmemaksu õigeaegselt nagu on märgitud arvel.
2.9. Lapsel on õigus Lepingu sõlmimisel saada FC Tallinnast tasuta tootja Adidas spordivorm. Kui Lepingu sõlmimisest Lepingu lõpetamiseni on möödas vähem kui 1 aasta, on Lapsevanem kohustatud tasuma vormi maksumuse summas 50 eurot FC Tallinnale viimase poolt määratud tähtaja jooksul.

3. Liikmemaks

3.1. Liikmemaksu tuleb tasuda igakuiselt jooksva kuu lõpuni, 12 kuud aastas (kaasa arvatud suvel). Igakuine liikmemaks:
3.1.1. grupile noorem kui 7 aastat – 60.- eurot kuus;
3.1.2. grupile alates 7-ndast eluaastast – 70.- eurot kuus.
3.1.3. spordi- ja noorsooametis registreerimata jätmise korral lisandub 10€
3.2. Lapsevanem tasub liikmemaksu esitatud arve alusel järgnevale arveldusarvele: AS LHV Bank, IBAN: EE037700771002848515, SWIFT: LHVBEE22. Maksmisel tuleb kindlasti märkida viitenumber.
3.3. Liikmemaksu tuleb tasuda olenemata sellest, kas laps külastab treeninguid või mitte. Erandiks võib saada pikaajaline puudumine haiguse või trauma tõttu (kuu ja enam tõendi olemasolul).
3.4. Liikmemaksu või muude maksete tasumise hilinemisel jätab FC Tallinn endale õiguse arvestada 0,1% viivist üldsummast iga hilinenud päeva eest.
3.5. FC Tallinn jätab endale õiguse muuta liikmemaksu tasu suurust. Tasu võimalikust muutusest on FC Tallinn kohustatud teavitama Lapsevanemat vähemalt kaks kuud enne uue liikmemaksu kehtima hakkamist.

4. Lepingu lõpetamine

4.1. Kummalgi poolel on õigus Leping sõltumata põhjusest korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele vähemalt 1 (üks) kuu ette avalduse esitamisega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.2. Lepingust tulenevaid vaidlusi lahendatakse kokkuleppe teel. Juhul kui kokkulepet ei saavutata lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Menüü

MTÜ Jalgpallikool FC Tallinn
Registrikood: 80427675
Aadress: Tallinn, Paepargi tn. 35-8, 11417

LHV pank IBAN: EE037700771002848515
BIC: LHVBEE22

info@fctallinn.ee

Helista
+372 53 33 24 97